Krediidileping

Kui soovite saada meie lepinguliseks kliendiks, palun tutvuge Eemeli AS-i üldiste müügi – ja tarnetingimustega  ja täitke ankeet. Täidetud ankeet saata info@eemeli.ee  Meie meeskond vaatab taotluse üle ning teavitab Teid vastuvõetud otsusest 14 päeva jooksul.

Krediidilepingu taotlus

Volituste andmine

 

MÜÜGI- JA TARNETINGIMUSED

Eemeli AS-i üldised müügi- ja tarnetingimused
Kehtivad alates 18.02.2022


1.ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevaid Eemeli AS-i üldiseid müügi- ja tarnetingimusi (edaspidi Üldtingimused) kohaldatakse kõigile Eemeli AS-i (edaspidi Müüja) ja ostja (edaspidi Ostja), eraldi ja koos edaspidi ka Pool ja/või Pooled, vahel sõlmitavatele müügi- ja tarnelepingutele (edaspidi Leping). Poolte suhetele kohaldatakse kõigepealt Lepingu sätteid, ja Lepinguga reguleerimata küsimustes Üldtingimuste sätteid. Üldtingimusi kohaldatakse sõltumata Pooltevahelise Lepingu vormist või sellest, kas Üldtingimuste ja/või Lepingu objektiks on Müüja poolt müüdav kaup ja/või Müüja poolt osutatav teenus (edaspidi üheskoos Kaup).

Üldtingimusi kohaldatakse eelkõige äriühingutest Ostjatele, ja eraisikutest ostjatele niivõrd kuivõrd Üldtingimuste sätted ei ole kehtiva õigusega vastuolus.

1.2. Üldtingimused kehtestab Müüja. Müüjal on õigus Üldtingimusi muuta. Üldtingimused on kättesaadavad Müüja kodulehel (www.eemeli.ee) ja Müüja müügipunktides.

2.LEPINGUTE SÕLMIMINE

2.1.Krediiditingimustel ostu-müügi Lepingu sõlmimiseks esitab Ostja Müüjale viimase poolt kehtestatud vormi (kättesaadav Müüja kodulehel ja Müüja müügipunktides) kohase taotluse koos lisadega. Müüja vaatab saadud taotluse läbi, otsustab Lepingu sõlmimise või mittesõlmimise, ning teavitab Ostjat vastuvõetud otsusest viivituseta, kuid hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul taotluse saamisest.

2.2. Projektimüügitingimustel ostu-müügi Lepingu sõlmimiseks esitab Ostja Müüjale taotluse. Lepingu sõlmimise ja Lepingu tingimused otsustavad Pooled omavaheliste läbirääkimiste käigus.

2.3. Edasimüügitingimustel ostu-müügi Lepingu sõlmimiseks esitab Ostja Müüjale taotluse. Lepingu sõlmimise ja Lepingu tingimused otsustavad Pooled omavaheliste läbirääkimiste käigus.

2.4. Müügipakkumise tingimustel ostu-müügi Lepingu sõlmimiseks esitab Ostja Müüjale (suulise või kirjaliku) tellimuse. Müüja vaatab saadud tellimuse läbi ja saadab viivituseta, kuid hiljemalt 7(seitsme) päeva jooksul tellimuse saamisest Ostjale müügipakkumise. Müügipakkumises näidatakse ära vähemalt järgmised tingimused: Kauba sortiment, kogus ja hind; Kauba Ostjale üleandmise tingimused; tellimuse täitmise tähtaeg, koht ja viis. Kui Ostja Müüjalt saadud müügipakkumise kinnitab, loetakse Leping Poolte vahel sõlmituks. Kaup antaks Ostjale üle peale seda, kui Ostja on Müüja poolt müüdava Kauba eest esitatud arve täies mahus ettemaksuna tasunud.

3.TELLIMUSTE ESITAMISE JA AKTSEPTEERIMISE KORD

3.1. Kauba ostmiseks esitab Ostja Müüjale suulise (telefoni teel või otse Müüja esindajale müügipunktis) või kirjaliku (e-postiga või otse Müüja esindajale müügipunktis) tellimuse.

Müüja vaatab saadud tellimuse läbi ja saadab viivituseta, kuid hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul arvates tellimuse saamisest Ostjale müügipakkumise, näidates selles ära vähemalt järgmised tingimused: Kauba nimetus, kogus ja hind; Kauba Ostjale üleandmise tingimused; tellimuse täitmise koht, aeg ja viis. Müügipakkumine kehtib 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates selle esitamisest. Kui Ostja Müüjalt saadud müügipakkumise kinnitab, loetakse Leping Poolte vahel sõlmituks.

3.2. Kauba kohta Ostjale antavat teavet on Müüjal õigus ühepoolselt ja ette teatamata muuta. Kauba kohta antud teave on Müüja poolt reeglina antud üksnes juhisena, ja Pooltele siduv üksnes juhul, kui sellele on sõnaselgelt viidatud Lepingus.

4.TELLITUD KAUBA ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

4.1. Juhul kui Pooled teisiti kokku ei lepi, kohustub Müüja Ostja poolt tellitud Kaubad Ostjale üle andma peale seda, kui Ostja on Kaupade eest tasumiseks esitatud arve täies mahus tasunud, või kui Pooled on arve tasumise tingimustes kokku leppinud.

Juhul kui Pooled teisiti kokku ei lepi, kohustub Müüja tellitud Kaubad Ostjale üle andma ja Ostja tellitud Kaubad Müüjalt vastu võtma viivituseta peale Ostjalt müügipakkumise kinnituse, või Müüjalt tellimuse kinnituse saamist.

4.2. Juhul kui Pooled teisti kokku ei lepi, kohaldatakse Kaupade müügil tarneklauslit EXW („Ex Work“, EXW Incoterms 2010).
Juhul kui Pooled lepivad kokku, et Müüja toimetab Kaubad Ostja määratud sihtkohta ja korraldab selleks transpordi, tasub Ostja Kauba transpordikulud vastavalt Müüja hinnakirjale või Müüja poolt igakordselt määratud hinnale.

4.3. Juhul kui Pooled teisti kokku ei lepi, antakse Kaubad Ostjale üle Müüja müügipunktis ja vastavalt Kaupade saatelehele ja/või arvele.

Ostja esitab Müüjale isikute nimekirja, kellel on õigus Ostja nimel Müüjalt Kaupu tellida, vastu võtta ning Üldtingimuste ja/või Lepingu täitmisega seotud muudes küsimustes esindada, ning vastutab isikute nimekirja kehtivuse eest. Selle kohustuse täitmata jätmist käsitletakse olulise rikkumisena. Volitatud isikute nimekirja mittekantud isikuid on Müüjal õigus Ostja esindajatena mitte aktsepteerida. Juhul kui Kaup toimetatakse Ostja asukohta kohale, siis eeldatakse, et Ostja juures Kaupa vastuvõttev isik on Ostja poolt selleks volitatud.

4.4. Kauba juhusliku hävimise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba üleandmisel Ostjale, laadimisel Ostja transpordivahendile, või üleandmisel Poolte poolt kokkulepitud vedajale.

4.5. Kauba omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba hinnale vastava summa laekumisel Müüja arveldusarvele, või (juhul kui nii kokku lepitakse) Kauba hinnale vastava sularaha üleandmisel selle vastuvõtuks volitatud isikule Müüja müügipunktis. Kauba omandiõiguse üleminekuni ei tohi Ostja Kaupa ümber töödelda, kasutada tootmises või muude toodete valmistamises (komplekteerimises), võõrandada ega koormata.

4.6. Üldtingimuste ja Lepingu tingimustele vastavat ja Ostja poolt vastuvõetud Kaupa ei ole Müüja kohustatud Ostjalt tagasi võtma. Juhul kui Ostja siiski soovib sellist Kaupa Müüjale tagastada, peab Ostja sellekohase soovi Müüjale esitama hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Kauba vastuvõtmisest. Juhul kui Müüja tagastamissooviga nõustub, esitab ta Ostjale kreeditarve, millest on tagastamiskulude katteks maha arvestatud keskmiselt 25 (kakskümmend viis protsenti) % Kauba hinnast.

Kasutatud või rikutud, samuti eritellimusena või Ostja erisoovide või eritingimuste kohaselt valmistatud Kaupa Müüja tagasi ei võeta.

5.KAUPADE KVALITEET. KAUPADE VASTAVUS LEPINGULE. KAUPADE HIND

5.1. Müüja tagab Kauba vastavuse Lepingule ja vastava Kauba kohta tavaliselt esitatavatele kasutuse ja kvaliteedi-, kaubandusliku väljanägemise-, standardite-, märgistuse- ja pakendinõuetele. Ostjal on õigus keelduda mittekvaliteetse ja Lepingu tingimustele mittevastava Kauba vastuvõtmisest.

5.2. Müüja kohustused Kauba Ostjale pakkumisel ja müügil on piiratud üksnes teabega, mida Ostja Müüjale oma vajaduste, Kauba kasutustingimuste ja muu kohase kohta on avaldanud. Müüja ei taga Kaupade vastavust vajadustele ja/või tingimustele, mida Ostja talle avaldanud pole.

5.3. Ostja kohustub Kauba selle vastuvõtmisel viivituseta üle vaatama ja teavitama Müüjat Kaupade koguses või sortimendis, või Kaupade dokumentatsioonis avastatud puudusest hiljemalt Kaupade vastuvõtmisele järgneval tööpäeval, muudest puudustest aga hiljemalt 7 (seitsme ) päeva jooksul puuduse avastamisest, kasutades puudusest teavitamiseks Müüja poolt määratud avalduse vormi (kättesaadav Müüja kodulehel ja Müüja müügipunktides, edaspidi Avaldus). Täidetud Avalduse koos Kauba ostudokumentide ning puudustega Kaubaga esitab Ostja Müüja müügipunkti. Müüja vaatab Avalduse hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates Avalduse saamisest läbi ja teavitab Ostjat sama tähtaja jooksul oma otsusest.
Juhul kui Kaubas ilmnenud puuduse eest vastutab kehtiva õiguse kohustuslike sätete alusel Müüja, kohustub Müüja viivituseta, kuid hiljemalt 60 (kuuekümne) päeva jooksul arvates Avalduse läbivaatamisest puudusega Kauba omal kulul parandama, asendama kvaliteetse Kaubaga või alandama Kauba hinda.

Juhul kui Pooled ei jõua Kaubas ilmnenud puuduse asjaolude suhtes kokkuleppele, kaasatakse nende selgitamiseks erapooletu ekspert. Eksperdi arvamus on Pooltele siduv. Poolel, kelle kasuks ekspert oma arvamuse annab, on õigus eksperdi töö eest tasutud kulud teiselt Poolelt sisse nõuda.

5.4. Juhul kui Pooled teisiti kokku ei lepi, annab Müüja Kauba Ostjale üle koos Kauba juurde käiva ja Ostjale järgimiseks kohustusliku teabe ja dokumentidega.

5.5. Juhul kui Pooled teisiti kokku ei lepi, määratakse Kaupade hind Müüja poolt, ning Müüjal on õigus Kaupade hinda ilma eelneva teavituseta muuta. Kaupade hinda puudutav teave on kättesaadav Müüja müügipunktides.

Peale Lepingu sõlmimist on Müüjal õigus Lepingus näidatud Kauba hinda ühepoolselt muuta, sellest Ostjat vähemalt 7 (seitse) päeva ette teatades, üksnes juhul, kui Kauba hinna muutmine on mõistlikult ja objektiivselt põhjendatud, muuhulgas juhul kui muutub Kauba või teenuse tootja poolt määratud hind. Juhul kui Ostja hinnamuutusega ei nõustu, on tal õigus Leping üles öelda, sellest Müüjale vähemalt 7 (seitse) päeva ette teatades.

6.MAKSETINGIMUSED. KREDIIT

6.1. Müüja poolt Ostjale müüdud Kauba eest esitatud arve kohustub Ostja tasuma arvel näidatud tingimustel. Juhul kui Pooled teisti kokku ei lepi, kohustub Ostja arve tasuma 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates arve esitamisest. Juhul, kui arve tasumise kuupäev langeb nädalavahetusele või riiklikule pühale, on Ostja kohustatud arve tasuma hiljemalt nädalavahetusele või riiklikule pühale järgneval tööpäeval.

Arve loetakse tasutuks Kauba hinnale vastava summa laekumisel Müüja arveldusarvele, või (juhul kui nii kokku lepitakse) Kauba hinnale vastava sularaha üleandmisel selle vastuvõtuks volitatud isikule Müüja müügipunktis.

6.2. Juhul kui Ostja soovib, et Lepingule rakenduksid Müüja krediiditingimused, esitab Ostja Müüjale viimase poolt kehtestatud vormi (kättesaadav Müüja kodulehel ja Müüja müügipunktides) kohase taotluse koos lisadega. Krediiditingimuste rakendamine lepitakse Poolte vahel eraldi kokku.

6.3. Juhul kui Müüja soovib Kaupade eest ettemaksu tasumist, või peab vajalikuks tagatise esitamist, lepivad Pooled nende kohaldamise ja tingimused iga kord eraldi kokku.

7.VASTUTUS

7.1. Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest juhul, kui kohustuse rikkumine on süüline.

7.2. Juhul kui Ostja viivitab Müüjale Kauba hinna tasumisega üle kokkulepitud maksetähtaja, on tegemist Lepingu olulise rikkumisega ja Müüjal on õigus nõuda Ostjalt viivise, mille suuruseks on 0,066 (null koma null kuuskümmend kuus protsenti ) % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud päeva eest, tasumist. Juhul kui Ostja viivitus kestab rohkem kui 30 (kolmkümmend) päeva, on Müüjal lisaks muudele toimingutele õigus avalikustada tasumisega viivitamisest tulenev nõue maksehäirete registris ja/või pöörduda võlgnevuse sissenõudmiseks inkassofirmade poole. Kõik võlgnevuse sissenõudmisega kaasnevad kulud hüvitab Ostja.

Ostja poolt Müüjale tasutud summadest loetakse kõigepealt tasutuks intressid, siis viivised ja leppetrahv, siis põhivõlg alates varasemast, ja siis arved, mille maksetähtaeg pole veel saabunud. Juhul kui Ostja on Kauba eest tasunud ettemaksu, on Müüjal õigus ettemaks Ostja kohustuste täitmiseks kinni pidada.

7.3. Poolte poolt oma kohustuste mittetäitmist ei loeta Üldtingimuste ega Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada ja millega arvestamist, mille vältimist või mille tagajärgede ületamist ei saanud neilt mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata (edaspidi Vääramatu Jõud). Pool, kelle tegevus on Vääramatu Jõu asjaoludest tulenevalt takistatud, on kohustatud sellest teist Poolt viivituseta teavitama.

8.KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Juhul kui Pooled teisiti kirjalikult kokku ei lepi, kohaldatakse Üldtingimustele ja Lepingule Eesti Vabariigi õiguse sätteid.

8.2. Üldtingimustest ja/või Lepingust tulenevad vaidlused proovivad Pooled lahendada eelkõige omavaheliste läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel aga kostja asukohajärgses esimese astme kohtus, välja arvatud juhul kui Pooled teisiti kokku lepivad.

9.KEHTIVUS.TÄHTAJAD. ÜLESÜTLEMINE

9.1. Juhul kui Pooled teisiti kokku ei lepi, jõustub Poolte vahel sõlmitud Leping selle allakirjutamisest mõlema Poole volitatud esindaja poolt, ja kehtib tähtajatult.

9.2. Juhul kui Pooled teisiti kokku ei lepi, on Poolel õigus Leping korraliselt mistahes ajal üles öelda, teatades sellest teisele Poolele 30 (kolmkümmend) päeva ette.

9.3. Juhul kui Pooled teisiti kokku ei lepi, on Poolel õigus Leping erakorraliselt ette teatamata üles öelda juhul, kui teine Pool Lepingut oluliselt rikub.

9.4. Juhul kui Pooled nii Lepingus kokku lepivad, võib Pool ajutiselt peatada oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmise.

10.LÕPPSÄTTED

10.1. Teavet, mille Pool on seoses Lepinguga teiselt Poolelt saanud, välja arvatud üldiselt kättesaadav teave, käsitlevad Pooled konfidentsiaalsena, ja ei avalda seda kolmandatele isikutele ilma teise Poole eelneva nõusolekuta.

10.2. Ostja nõustub, et Müüjal on õigus tema valduses olevaid Ostja isiku- ja muid andmeid koguda, töödelda, edastada ja avaldada kolmandatele isikutele ulatuses, mis on vajalik Kauba eest tasumiseks ettenähtud arvete ettevalmistamise, edastamise ja esitamisega.

Ostja nõustub, et Müüjal on õigus tema valduses olevaid Ostja isiku- ja muid andmeid koguda, töödelda, edastada ja avaldada kolmandatele isikutele ulatuses, mis on vajalik otsuse tegemiseks kohaste õiguskaitsevahendite rakendamise vajaduse kohta, või õiguskaitsevahendite rakendamiseks.

10.3. Ostja kohustub Müüjat viivituseta teavitama mistahes asjaolust või sündmusest (s.h. kuid mitte ainult Ostja suhtes algatatud kohtu-, täite-, pankroti-, saneerimis- või likvideerimismenetlusest), milline võib mõjutada Lepingu või Üldtingimuste täitmist Ostja poolt.

10.4. Ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole Poolel õigust oma Üldtingimustest või Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele üle anda.

10.5. Üldtingimuste ja/või Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa Üldtingimuste ega Lepingu teiste sätete kehtetust.

Üldtingimustest ja/või Lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellisest õigusest loobumist, samuti ei välista ühegi õiguse eraldi või osaline teostamine selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist.

10.6. Juhul kui Pooled teisiti kokku ei lepi, toimub Pooltevaheliste teadete edastamine telefoni, e-posti või posti teel. Üldtingimuste või Lepingu rikkumisega seotud teated ja Lepingu muutmisele suunatud teated peavad olema kirjalikus vormis. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele tähitud postiga või antakse üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse Poolele üleantuks kui teate postitamisest on möödunud vähemalt 7 (seitse) päeva.

Üldtingimustest ja/või Lepingust tulenevad teated edastavad Pooled Üldtingimustes ja/või Lepingus toodud kontaktandmeid kasutades. Kontaktandmete muutumisest on Pool kohustatud teist Poolt viivituseta teavitama, ja selle kohustuse täitmata jätmist käsitletakse olulise rikkumisena.

 

 

MÜÜJA KONTAKTANDMED:

Eemeli AS
Registrikood: 10176674
Asukoht: Pargi 27A, Jõhvi 41537, Eesti
Telefon: +372 5652906
E-post: info@eemeli.ee

Eemeli AS © 2024