Garantii ja müügitingimused

1. Pretensiooni esitamine ja kaupade tagastamine

1.1 Kõikidele www.eemeli.ee veebipoest ostetud kaupadele kehtib lepingust taganemise õigus 14 päeva (va.toodetele, mis on lõigatud vastavalt kliendi soovile). Tellijal on õigus tagastada kaup 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest (tagastatav kaup ega pakend ei tohi olla rikutud). Kauba tagastamiseks tuleb kliendil koostada Kauba ostust taganemise kirjalik avaldus ning saata see aadressile merili@eemeli.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.Taganemisavalduse tüüpvormi leiate siit. Tellijale saadetakse kinnitus taganemisavalduse kättesaamise kohta. Tellija on kohustatud kauba tagastama Eemelile 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest.

1.2 Raha tagastatud kauba eest kantakse samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates  jalates taganemisavalduse saamisest. Raha tagastatud kauba eest ja seadus näeb ette, et tuleb tagastada ka kliendi poolt kauba kättesaamiseks tasutud transpordikulu. Kui tarbija teeb tellitud kauba osalise tagastamise, siis tuleb transpordikulud tagastada tarbijale proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale kogu tellimusest. Näiteks kui tarbija tellis 3 asja ja soovib neist ühe tagastada, siis tuleb lisaks tagastatava kauba tasule, tarbijale tagasi maksta ka 1/3 transpordikuludest.

1.3 Tagastamisega seotud kulud kannab Tellija, va.juhul, kui tagastamisele kuuluv kaup ei vastanud tellitule, siis tasub kulud Eemeli. Kui Tellija on valinud Eemeli poolt pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Eemeli Tellijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulud.

1.4 Vastavalt Võlaõigusseaduse § 218 lg 2 on Tellijal õigus kaubanõuetele mittevastavuse või puuduste korral esitada pretensioon 2 aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest 12 esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Eemeli.

1.5 Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Tellija nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist nõuetele vastava toote vastu. Tootel esmakordse defekti esinemisel on õiguskaitsevahendi valimise (kas parandada või asendada) õigus Eemelil. Kui asja parandamine või asendamine mõistliku aja jooksul ei ole võimalik, on Tellijal õigus Lepingust taganeda või Leping üles öelda. Kui defekt esineb teistkordselt, on õiguskaitsevahendi valimise õigus Tellijal, sealhulgas on Tellijal õigus Lepingust taganeda või Leping üles öelda. Nõuetele mittevastava kauba tagastamise korral kantakse kauba ja saatekulu eest tasutud summa ja saatekulu samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, viivitamata kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Eemeli poolt.

1.6 Ootamatu defekti ilmnemisel peab Tellija hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist saatma vastavasisulise kirjaliku teate Eemelile. Ilma mõjuva põhjuseta nimetatud tähtajal ilmnenud defekti kohta mitte teatamise korral ei ole Tellijal õigus Teenuse osutajalt nõuda toote parandamist ega asendamist. Saadetav teade peab sisaldama arve numbrit, kaebuse esitamise kuupäeva, Eemelile esitatavat nõuet ja defekti kirjeldust.

1.7 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

2. Lepingust taganemis ja/või ülesütlemistingimused

2.1 Tulenevalt tellimuse täitmise protsessist on Tellijal õigus lepingust taganeda 24 tunni jooksul arvestades ostu-müügi lepingu sõlmimisest, teatades oma otsusest Eemelile kirjalikult e-maili teel merili@eemeli.ee. Tellimuse tühistamisel tuleb kindlasti teatada arve number, mida soovitakse tühistada.

2.2 Tellija soovil Lepingust taganemisel, tagastab Eemeli Tellijale kauba eest tasutud summa ja saatekulu samale arvelduskontole, millelt Tellija tellimuse eest tasus. Tagastamisele kuuluva summa tagastus sooritatakse Eemeli poolt viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul Lepingust taganemise kirjaliku avalduse kättesaamisest.

2.3 AS Eemelil on õigus Lepingust taganeda või Leping üles öelda, juhul kui tellitud kauba varud on ammendunud või kui tehnilise või muu eksimuse tõttu on veebipoe leheküljel www.eemeli.ee kuvatud valed hinnad.

2.4 Tellijat informeeritakse Lepingust taganemisest või selle ülesütlemisest viivitamata kas telefoni või e-posti teel. Tellija tasutud ettemaksed tagastatakse sel juhul viivitamatult, üldjuhul 1-2 tööpäevajooksul samale arvelduskontole, millelt Tellija kauba eest tasus. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine aega võtta kuni 7 tööpäeva.

3. Lõppsätted

3.1 Käesolevaid üldtingimusi puudutavad erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

3.2 Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole: Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve ameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve ameti komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve ameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. 

Eemeli AS © 2024